Martes, Oktubre 4, 2011

Isang Tula para sa Bayan

Isang Tula sa Bayan
ni: Marcelo H. Del Pilar

Sa iyong kandungan tinubuang lupa,
paung nalilimbag ang lalong dakila,
narito rin naman ang masamang gaua,
na ikaaamiis ng puso’t gunita.

Ang kamusmusan ko kung alalahanin,
halaman at bundok, yaman at bukirin,
na pauang naghandog ng galak sa akin,
ay inaruga mo bayng ginigiliw.

Ipinaglihim mo nang ako’y bata pa,
ang pagdaralitang iyong binabata,
luha’y ikinubli’t nang di mabalisa,
ang inandukha mong musmos kong ligaya.

Ngayong lumaki nang loobin ng langit,
maanyong  bahagya yaring pag-iisip,
magagandang nasa’y tinipon sa dibdib,
pagtulong sa iyo baying iniibig.

Ngayon na nga lamang, ngayon ko natatap
ang pagkadutsa mo’t naamis na palad.
sa kaalipunan  mo’y wala nang nahabag,
gayong kay-raming pinagpalang anak!

Sa agos ng iyong dugong ipinawis,
marami ang dukhang agad nagsikimis,
samantalang ikaw, Bayang iniibig,
ay hapung-hapo na’t putos nang  gulanit.

Santong matuid mo ay iginagalang,
ng Diyos na lalong makapangyarihan
na siya ngang dapat na magbigay dangal,
bagkus ay siya pang kinukutyang tunay.

Nguni’t mabuti rin at napupurihan,
sa paghahari mo itong pamamayan,
sapagka’t nakuhang naipaaninaw,
na dito ang puno’y din a kailangan.

Kung pahirap lamang ang  ipadadala,
ng nangagpupuno sa ami’y sukat na
ang hulog ng langit na bagyo’t kolera
lindol, beriberi madla pang balisa.


Mga Katanungan:
Panuto:Piliin ang tamang letra ng sagot
1.    1. Ano ang ipinapahiwatig ng pamagat ng tula?
A.    Tungkol sa pag-ibig ng tinubuang bayan
B.    Tungkol sa pag-iwan ng bayan
C.   Tungkol sa pdigmaan sa bayan
D.   Tungkol sa kagandahan ng isang bayan
2.    2. Batay sa kamusmusan ng may akda, ito ang nagbigay ng saya sa kanyang bayan.
A.    Pagmamahal sa sariling bayan
B.    Kabutihan ng mga taong- bayan
C.   Kagandahan ng kalikasan
D.   Paggalang sa makapangyarihan
3.    3. Ano ang hangarin ng may-akda sa kanyang bayan.
A.    Paghihiganti sa mga makapangyarihang
B.    Pagpupuri sa mga mabuting tao
C.   Pakikipaglaban sa mga taong umaalipusta sa kanyang bayan
D.   Pagtulong sa kanyang bayang iniibig
4.    4. Ito ang ikinagagalit ng may akda sa kanyang tinubuang lupa.
A.    Pagkukutya sa panginoong maykapal
B.    Patuloy na pagdarami ng populasyon
C.   Masasamang Gawain ng mga tao
D.   Pagtatahimik ng kanyang bayan
5.    5. Ayon sa wakas ng tula ano ang magiging kapalit kung pagtuloy ng pag-aaliputsa ng mga tao sa kanilang bayan?
A.    Kahirapan ng mga tao at pagsira sa kapaligiran
B.    Kaguluhan ng mga tao
C.   Kawalan ng respeto sa bawat isa
D.   Kahinaan ng mga tao


Panuto: Sagutin ang tanong
            Kritirya: Nilalaman- 3pts
                        Gramar at presentasyon ng mga ideya- 2pts

*      Bilang isang kabataan, paano mo mmaihahatid ang iyong pagmamahal at pag-aaruga sa iyong bayan?


Panuto: Ibigay ang kasingkahulungan ng sumusunod.
1.    Pagdaralita
2.    Natatap
3.    Pagkadusta
4.    Naamis
5.    Nagsisikimis3 komento: